Política de privacitat de l'Hotel BlauMar Llafranc

Política de privacitat de l'Hotel BlauMar Llafranc

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L'HOTEL BLAUMAR LLAFRANC

ROBRAU SL en endavant Hotel BlauMar LLafranc és una societat que vetlla pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. L'objectiu d'aquesta política és protegir la informació a Internet. Treballem per garantir la privadesa en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recaptem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa.


Responsable del tractament:

El responsable del tractament de les dades personals que l'usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web és, en qualitat de propietari, ROBRAU SL, amb CIF núm. B63583256, domicili social al c/ Farena, núm. 36 de Llafranc (Girona), CP 17211, Telèfon 972610055 i correu electrònic info@hotelblaumarllafranc.com.


Finalitats del tractament de dades:

Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, tant a nivell particular com professional, per informar-lo dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.

Gestionar, les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar-vos sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del vostre interès.

Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, sms, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que:

En el moment en què l'usuari accedeix al Lloc Web i vol mantenir una relació comercial amb Hotel BlauMar Llafranc es podran realitzar les operacions de tractament següents:

L'usuari ha d'haver consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter.

Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'usuari.

Gestionar les dades particulars o professionals de l'usuari per la seva participació en els diferents esdeveniments i activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar-vos sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser del vostre interès.


Durada de l'emmagatzematge de les dades:

Robrau, SL com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·licite la supressió, segons es detalla a continuació:

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què fan referència, llevat que se n'expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats descrites, llevat que se n'hagi oposat al tractament o les hagi cancel·lat prèviament.

Utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat.

Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, ens manifestin la voluntat de suprimir-los.


Legitimació per al tractament de dades:

El tractament pot estar legitimat d'acord amb el que disposa l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

a) Amb el consentiment de l'usuari:

L'enviament de les sol·licituds d'informació enviades al responsable del web de l'hotel.

La realització de reserves d'habitacions o altres serveis que es poden fer a través del lloc web.

La interacció de lusuari amb el responsable a través de les xarxes socials. En aquest cas, l'interessat ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o més fins específics.

La navegació dels usuaris. El responsable recull altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega pel lloc web les característiques i finalitat del qual estan detallades a la Política de Cookies i que l'usuari pot activar o desactivar el seu web elecció.

b) Per interès legítim del responsable:

La realització destudis de mercat.

La tramitació i el servei posterior que es faci a l'usuari si aquest finalment esdevingués client o hoste de l'hotel.


Comunicació de dades:

No se cediran dades a tercers excepte a:

A les centrals de reserves i/o motors de reserves.

A les entitats financeres mitjançant les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins definits en ella


Transferència internacional de dades:

No es fan transferències internacionals de dades.


Drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Robrau, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Informem que com a usuari podrà exercir els drets següents:

Dret d'accés a dades personals: Amb aquest dret podreu conèixer quines dades estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles.

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

Dret de supressió de les dades personals. Aquesta operació es realitzarà en la mesura que sigui possible, sempre informant l'usuari.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa, cas en què es podran conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les vostres dades personals.

Dret d'oposició al tractament de dades personals.

Dret a revocar-ne el consentiment en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si com a usuari considera que el tractament realitzat no s'ajusta a la normativa vigent.


Menors:

Els menors d'edat no podran fer servir els serveis disponibles a través del web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors a càrrec seu. incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals dels menors esmentats i el marcatge, si escau, de les caselles que els acompanyen.


Canvis en aquesta política de privadesa:

Robrau SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


Mesures de seguretat:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.