Avís legal de l'Hotel BlauMar Llafranc

Avís legal de l'Hotel BlauMar Llafranc

AVÍS LEGAL

1. Informació Corporativa:

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:

Aquest lloc web és propietat de ROBRAU SL, amb CIF B63583256 i amb domicili a FARENA, 36, 17211 LLAFRANC, (Girona).

Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de _____ al Llibre____, Tom ____, foli ___, full ____.

El telèfon de contacte és 972 610 055 i l'adreça electrònica de contacte és info@hotelblaumarllafranc.com.


2. Protecció de Continguts:

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per ROBRAU SL en aquest Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o look and feel: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació , així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a ROBRAU SL i/oa tercers als quals els han cedit els seus drets. A aquests efectes, s'entendrà com a Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per ROBRAU SL per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l'accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d'ús del Lloc Web no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament.

Queda terminantment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot això, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement el més aviat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça info@hotelblaumarllafranc.com.


3. Privadesa i Protecció de Dades:

ROBRAU SL, com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

En cas que les dades a facilitar per l'usuari fossin necessàries perquè l'equip de ROBRAU SL pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l'usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; iii) proporcionar accés a l'Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de ROBRAU SL per aquesta ressenyades, ROBRAU SL informarà de la dita obligatorietat a l'Usuari, indicant-li quines dades són de necessària emplenament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les dades esmentades i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, l'Usuari atorga consentiment inequívoc a ROBRAU SL perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades anteriorment.

L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'Usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/ o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de ROBRAU SL, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web. Així mateix, ROBRAU SL es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglament de Mesures de (RD 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la Llei orgànica indicada de protecció de dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@hotelblaumarllafranc.com o carta a FARENA, 36, 17211 LLAFRANC, (Girona).


4. Accés i Ús del Lloc Web:

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, la informació i les dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als establerts aquí, lesius dels drets i interessos de ROBRAU SL, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.

ROBRAU SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per ROBRAU SL a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades.


5. Enllaços a tercers:

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. ROBRAU SL no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc Web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva responsabilitat exclusiva.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de ROBRAU SL que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software) i/o als documents o fitxers de l'Usuari, excloent-ne així mateix a ROBRAU SL de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot això.


6. Xarxes socials:

Us informem que ROBRAU SL pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ROBRAU SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

ROBRAU SL tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d'activitats productes o serveis de ROBRAU SL, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.


7. Modificació dels Termes i Condicions d'Ús, Política de Privadesa i de Protecció de Dades:

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de consultar l'usuari periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cercionar-se de l'existència de canvis en aquestes, prenent com a referència la data de la darrera actualització.